هیأت امنا

بسمه تعالی

پیرو نامه شماره ۱۵/۹۵۸۸۱ مورخ ۹۲/۶/۲۷ وزارت علوم،تحقیقات و فناوری هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز با عضویت دانشگاههای زیرتشکیل و عملاً از هیأت امنای دانشگاه شیراز منفک گردید.

ردیف دانشگاه
۱ دانشگاه صنعتی شیراز
۲ مرکز آموزش عالی فیروزآباد
۴ مرکز آموزش عالی لامرد

اعضاء حقوقی هیأت امناء:

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ دکتر محمدعلی زلفی گل  وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء
۲ دکتر محمد مهدی علویان مهر  رئیس دانشگاه صنعتی شیراز و دبیر هیأت امناء
۳ دکتر محمد سلیمانی قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امناء و هیأتهای ممیزه
۴ دکتر پیمان صالحی رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنا
۵ دکتر شهاب کسکه معاون مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه
۶ دکتر سید جمال الدین ارجمند نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
۷ دکتر سیروس جهان پناه رئیس مرکز آموزش عالی فیروزآباد
۸ دکتر سید رضا بلاغت رئیس مرکز آموزش عالی لامرد

      اعضاء حقیقی هیأت امناء:

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ دکتر محمدهادی ایمانیه عضو هیأت امناء
۲ مهندس سید محمدرضا رضازاده  عضو هیأت امناء
۳ دکتر محمدحسن شجاعی فرد عضو هیأت امناء
۴ دکتر فریدون عباسی دوانی عضو هیأت امناء
۵ مهندس محمدمهدی قهرمان ایزدی عضو هیأت امناء
۶ دکتر کامران باقری لنکرانی عضو هیأت امناء

سایر اعضاء:

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ قدسیه عاطفی مشاور ریاست دانشگاه در امور بودجه و کارشناس هیأت امنا

مصوبات کمیسیون دائمی هیأت امنا:

صورتجلسه هفتمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۴

صورتجلسه یازدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

صورتجلسه دوزادهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

صورتجلسه سیزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

صورتجلسه چهاردهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

صورتجلسه پانزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷

صورتجلسه شانزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳

صورتجلسه بیست و یکمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

مصوبات هیئت امنا:

دور اول هیأت امنا:

صورتجلسه اولین نشست عادی از دور اول هیأت امناء مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴

صورتجلسه دومین نشست عادی از دور اول هیأت امنا مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۲

صورتجلسه سومین نشست عادی از دور اول هیأت امنا مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴

صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دور اول هیأت امنا مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۴

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دور اول هیأت امنا مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دور اول هیأت امنا مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹

صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دور اول هیأت امنا مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

پیوست صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دور اول هیات امنا مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

صورتجلسه هشتمین نشست عادی از دور اول هیأت امنا مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

صورتجلسه نهمین نشست عادی از دور اول هیأت امنا مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

دور دوم هیأت امنا:

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دور دوم هیأت امنا مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷

صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنا مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

صورتجلسه ششمین  نشست عادی از دور دوم هیات امنا مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنا مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دور دوم هیات امنا مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

دور سوم هیات امنا:

صورتجلسه اولین نشست عادی از دور سوم هیات امنا مورخ  ۱۴۰۰/۱۲/۰۴

صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنا مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳

صورتجلسه دومین نشست عادی از دور سوم هیات امنا مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶

صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنا مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

صورتجلسه سومین نشست از دوره سوم هیئت امنای دانشگاه صنعتی شیراز مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ (دریافت فایل شماره ۱-دریافت فایل شماره ۲-دریافت فایل شماره۳-فایل شماره ۴)

قوانین، بخشنامه ها و آئین نامه های مرتبط:

۱- آئین نامه داخلی هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

۲-قانون تشکیل هیأت امناء

۳- آیین نامه مالی و معاملاتی

۴- آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی

۵- آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی

۶- آیین نامه سازماندهی و تشکیلات