مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با هدف ساماندهی و بسترسازی زمینه های فعالیت های جمعی دانشجویان و سیاست گذاری فعالیتهای فرهنگی در جهت نیل به اهداف دانشگاه تمدن ساز به عنوان یکی از مدیریت های حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه عهده دار وظایف زیر می باشد. برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر فعالیتهای فرهنگی دانشگاه فراهم آوردن تسهیلات لازم برای گسترش و تعمیم فعالیتهای فرهنگی دانشگاهیان ترغیب دانشجویان به شرکت در برنامه های فرهنگی حمایت و پشتیبانی از فعالیت های فرهنگی تشکل های دانشجویی تشکیل کانونهای فرهنگی و هنری برنامه ریزی در جهت رشد و تعمیق باورهای دینی و مذهبی دانشجویان برنامه ریزی درجهت آشنایی دانشگاهیان با مظاهر تمدن و فرهنگ دینی و ملی برگزاری برنامه های مختلف برای پر کردن اوقات فراغت از طریق ترویج فرهنگی غنی شیعی.